Ak mutho shopno anechi kuriye, Icche hole rekhe dio, Noyto dio uriye..!!