Akta Mon Dujon Ke Deoya Jay Na, Valobasa Kokhono Vag Hoy Na, Ai Kotha Je Jane Se Tar Valobasar Manus Ke Kokhono Kosto Dey Na.