Allah pak bolechen, J bakti kono kajer age "bismillahir rah manir rahim" bole kaj suru kore. Kal kiyamot-er din allah take hao_j_kawsar er pani pan korabe. (Al-hadis)