Ami jani tomi 1jon ke valobaso.. Tomi tar jonno jibon dite paro.. Ami tar nam jani... Se holoAllahjara valobaso tara Like koro.plz..