Hariye R Jabo Kothay 2mar Kace Achi, Hoyto Dure 2bu Jeno Moner kaca-Kaci. Vule Geci Bolle Ki 2my Vola Jay?Sarakkhon Ei Mon Miss Kre 2my.